Закупки для нужд ФГУП "ГосНИИПП".


Адреса электронной почты отдела закупок:

  • zakupki@gosniipp.ru
  • gosniippzakupki@yandex.ru

Информация о закупках также размещается на сайте : www.zakupki.gov.ru

 
Ãëàâíàÿ Îá èíñòèòóòå Ïóáëèêàöèè è ïàòåíòû Ïðîäóêöèÿ è óñëóãè Êîíêóðñû è âàêàíñèè Ôîðóì